الهی،
اگر لطف‌‌ات را نشناخته‌ام، بیگانه‌ام نساز
اگر نعمت‌ات را شکر نگذارده‌ام، محروم‌ام نگردان
اگر یادت را فراموش کرده‌ام، مردودم نکن و به خودم مشغول‌ام مساز
اگر از بلا صبر نکرده‌ام، در میدان سخت ترم میفکن
خدایا،
مرا بپذیر و بر من ببخشا
و در رحمت بیکرانت داخل گردان ... آمین یا رب العالمین